GLV geeft stemadvies

Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) heeft de verkiezingsprogramma’s bekeken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Wij geven u graag een stemadvies vanuit ons perspectief.

Alle partijen spreken zich natuurlijk uit vóór duurzaamheid en vóór schone energie. Ook begrijpt iedereen dat we rekening moeten houden met de gevolgen van het veranderende klimaat. En natuurlijk is er geen enkele partij die beweert dat gezondheid onbelangrijk is. Mooie woorden zijn één ding, maar pas aan het stemgedrag valt af te lezen of een politieke partij onze gezondheid echt op de eerste plaats laat komen. Daarom hebben wij naast de verkiezingsprogramma’s ook het stemgedrag van de afgelopen jaren bekeken.

Als een gezond leefmilieu voor u doorslaggevend is bij de gemeenteraadsverkiezing, kunt u het beste op een van deze partijen stemmen. In alfabetische volgorde:

D66, GroenLinks, PvdA, SP, Venray Lokaal.

Hieronder kunt u lezen hoe we tot dit stemadvies komen. Voor het naadje van de kous verwijzen we u naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen. Ze staan inmiddels allemaal op internet.

GLV bekeek de volgende punten die belangrijk zijn voor ons leefmilieu:

  • - Duurzaamheid (denk aan energieopwekking, landbouw, bouw, economie, vervoer)
  • - Betere kwaliteit van lucht, bodem en water
  • - Geen uitbreiding van mestverwerking in Venray
  • - Stikstofreductie
  • - Geen verdere groei van de bio-industrie
  • - Herstel biodiversiteit

We noemen hier per partij alleen de opvallende punten waarin de partijen verschillen.

CDA: Deze partij wil de natuur laten beheren door de agrariërs. Voor de verbetering van het leefmilieu kiest de partij voor innovatie en afstand tussen bedrijven en woongebieden. Gedwongen onteigening is uitgesloten.

Venray Lokaal: Deze partij pleit voor verbeterende acties voor de luchtkwaliteit; wil geen natuur opofferen voor economisch belang en wil de agrarische sector stimuleren tot biologisch-dynamische aanpak.

SP: Deze partij is tegen intensieve veehouderij en mestfabrieken; wil duurzame landbouw met korte ketens; meer beleid op water (onderscheid drinkwater en grijswater); sterke bescherming van bomen.

D66: Deze partij is voor beter waterbeheer en grondwaterbescherming; wil handhaven op vestigingsvoorwaarden en vergunningen; voor biodiversiteit; tegen verdere industrialisering van het landelijk gebied en mestverwerking buiten de eigen productie; wil bestaande verplichtingen tot natuurcompensatie realiseren; geen uitbreiding van intensieve veehouderij, wel kringlooplandbouw; afname veestapel; geen energie uit biomassa.

Samenwerking: Deze partij is tegen stof- en geluidsoverlast bij nieuwe woningen; is vóór ruimte voor veehouderij, maar wil emissie beperken; wil recreatieve ondernemers laten uitbreiden in de natuur (tenzij aantoonbare schade); wil milieuovertredingen aanpakken.

VVD: Deze partij wil innovatie, geen verkleining van de veestapel; wil geen natuur opofferen aan industrie; wil boeren niet onnodig hinderen maar intensieve bedrijven op grotere afstand van woonkernen; is tegen biomassa als energieopwekker.

PvdA: Deze partij wil een beter luchtkwaliteit, minder CO2, stikstof en stank; wil agrarische bedrijven stimuleren in te zetten op bosbouw, voedselbossen en natuurvriendelijke recreatie; wil verkleining van de veestapel vanwege de stikstofuitstoot; wil agrarische sector verduurzamen en eerlijkere prijzen voor hun producten; geen uitbreiding van intensieve veehouderij; de luchtkwaliteit permanent monitoren; is tegen biomassacentrales en houtstook; wil in de wijken 30 km als standaard maximumsnelheid.

GroenLinks: Deze partij wil strenge controle op alle activiteiten met invloed op lucht, bodem en water; wil middelen voor handhaving; terugdringen van geurbelasting; ook bescherming van natuur zonder Natura 2000-status; aandacht voor stikstofdepositie en biodiversiteit en zo nodig ingrijpen; is voor grondgebonden veeteelt zonder mestoverschot; wil biologische landbouw stimuleren; gebruik van bestrijdingsmiddelen terugdringen.

Hoe verschilden de partijen in stemgedrag toen het over leefmilieu ging?

Het recente raadsvoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de verwerking van max. 25.350 m3 drijfmest van derden per jaar op Timmermannsweg 110 te Ysselsteyn.

Voor: CDA, VVD

Tegen: Venray Lokaal, D66, Samenwerking, PvdA, ProVenray, SP.

 

De motie om de Visie Veehouderij waar nodig te actualiseren.

Voor (12 stemmen): D66, ProVenray, PvdA, SP, VENRAY Lokaal.
Tegen (15 stemmen): CDA, Samenwerking Venray, VVD.

Bij de provincie werd een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichting op het perceel Timmermannsweg 110 te Ysselsteyn (meer vee en mestverwerking waar omwonenden zich tegen verzetten). Vanuit de gemeente werd een ontwerpverklaring van geen bedenking gemaakt.
Voor (13 stemmen): CDA, Samenwerking Venray.
Tegen (12 stemmen): D66, VVD, PvdA, VENRAY Lokaal, ProVenray.

Afwezig: SP

De motie om het sturen op vermindering van dierenaantallen in veehouderij niet langer uit te sluiten.

Voor: SP, PvdA, ProVenray.

Tegen: CDA, D66, Samenwerking Venray, VVD, VENRAY Lokaal.

De motie waarin het college werd opgeroepen de inrichting en het beheer van openbaar groen, landschappelijke beplanting, bermen en beschikbare reststroken waar mogelijk aan te passen met het doel optimale biotopen te creëren voor planten en dieren.

Voor: SP, D66, PvdA, VENRAY Lokaal, ProVenray.

Tegen: CDA, Samenwerking Venray, VVD.


De motie om 33 bomen die in een voorstel niet herplant zouden worden op een duurzame locatie in de openbare ruimte te herplanten en in de toekomst het principe te hanteren om in de openbare ruimte evenveel bomen te herplanten als dat er worden gekapt.

Voor: D66, PvdA, SP, Samenwerking Venray, VENRAY Lokaal, VVD.      

Tegen: CDA.

Kijkend naar het stemgedrag zien we dat vooral PvdA en SP, maar ook D66 en Venray Lokaal de partijen zijn die het leefmilieu zwaar laten wegen. (ProVenray en GroenLinks laten we hierbij buiten beschouwing. ProVenray doet niet meer mee bij de komende verkiezingen; GroenLinks is een nieuwkomer.)