We zijn aan het winnen!

crowdfunding4 instaIn september 2022 werden we (Brabants Burgerplatform) door de rechter in het gelijk gesteld: de Staat overtreedt de rechten van burgers door de industrie toe te staan ernstige overlast te veroorzaken. 

Maar de strijd is niet voorbij. De Staat heeft diepe zakken, en gaat onvermijdelijk in hoger beroep. De Staat kan procederen met belastinggeld, maar burgers moeten de kosten zelf opbrengen.

Natuurverenigingen Noord Brabant, Limburg en Friesland, kiezen voor brede samenwerking

Vliegbasis Leeuwarden en Volkel zijn momenteel de enige twee operationele bases in Nederland voor gevechtsvliegtuigen. Leeuwarden voor de F-35 en Volkel voor de F-16 die vanaf eind juni dit jaar geleidelijk wordt vervangen door de F-35. De ‘geluidsruimte’ van beide bases is ‘vol’ of ‘nagenoeg vol’. Ruimte voor uitbreiding is volgens Defensie niet beschikbaar. Heropening / reactivering van de in 1993 gesloten Vliegbasis de Peel (nu een landmacht kazerne) kan dit ruimtegebrek deels oplossen. Je kunt je daarbij afvragen of een eerder verworven recht waar 30 jaar geen aanspraak op is gemaakt nog wel geldig is. Een Luchthavenbesluit is in ieder geval nodig om de reactivering mogelijk te maken. Het proces daarvoor is in 2019 formeel in gang gezet. Een natuurvergunning maakt deel uit van het luchthavenbesluit, met de nieuwe F 35 straaljagers, ook voor Vliegbasis Leeuwarden en Volkel.

GLV geeft stemadvies

Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) heeft de verkiezingsprogramma’s bekeken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Wij geven u graag een stemadvies vanuit ons perspectief.

Alle partijen spreken zich natuurlijk uit vóór duurzaamheid en vóór schone energie. Ook begrijpt iedereen dat we rekening moeten houden met de gevolgen van het veranderende klimaat. En natuurlijk is er geen enkele partij die beweert dat gezondheid onbelangrijk is. Mooie woorden zijn één ding, maar pas aan het stemgedrag valt af te lezen of een politieke partij onze gezondheid echt op de eerste plaats laat komen. Daarom hebben wij naast de verkiezingsprogramma’s ook het stemgedrag van de afgelopen jaren bekeken.

Als een gezond leefmilieu voor u doorslaggevend is bij de gemeenteraadsverkiezing, kunt u het beste op een van deze partijen stemmen. In alfabetische volgorde:

D66, GroenLinks, PvdA, SP, Venray Lokaal.

Hieronder kunt u lezen hoe we tot dit stemadvies komen. Voor het naadje van de kous verwijzen we u naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen. Ze staan inmiddels allemaal op internet.

GLV bekeek de volgende punten die belangrijk zijn voor ons leefmilieu:

  • - Duurzaamheid (denk aan energieopwekking, landbouw, bouw, economie, vervoer)
  • - Betere kwaliteit van lucht, bodem en water
  • - Geen uitbreiding van mestverwerking in Venray
  • - Stikstofreductie
  • - Geen verdere groei van de bio-industrie
  • - Herstel biodiversiteit

We noemen hier per partij alleen de opvallende punten waarin de partijen verschillen.

CDA: Deze partij wil de natuur laten beheren door de agrariërs. Voor de verbetering van het leefmilieu kiest de partij voor innovatie en afstand tussen bedrijven en woongebieden. Gedwongen onteigening is uitgesloten.

Venray Lokaal: Deze partij pleit voor verbeterende acties voor de luchtkwaliteit; wil geen natuur opofferen voor economisch belang en wil de agrarische sector stimuleren tot biologisch-dynamische aanpak.

SP: Deze partij is tegen intensieve veehouderij en mestfabrieken; wil duurzame landbouw met korte ketens; meer beleid op water (onderscheid drinkwater en grijswater); sterke bescherming van bomen.

D66: Deze partij is voor beter waterbeheer en grondwaterbescherming; wil handhaven op vestigingsvoorwaarden en vergunningen; voor biodiversiteit; tegen verdere industrialisering van het landelijk gebied en mestverwerking buiten de eigen productie; wil bestaande verplichtingen tot natuurcompensatie realiseren; geen uitbreiding van intensieve veehouderij, wel kringlooplandbouw; afname veestapel; geen energie uit biomassa.

Samenwerking: Deze partij is tegen stof- en geluidsoverlast bij nieuwe woningen; is vóór ruimte voor veehouderij, maar wil emissie beperken; wil recreatieve ondernemers laten uitbreiden in de natuur (tenzij aantoonbare schade); wil milieuovertredingen aanpakken.

VVD: Deze partij wil innovatie, geen verkleining van de veestapel; wil geen natuur opofferen aan industrie; wil boeren niet onnodig hinderen maar intensieve bedrijven op grotere afstand van woonkernen; is tegen biomassa als energieopwekker.

PvdA: Deze partij wil een beter luchtkwaliteit, minder CO2, stikstof en stank; wil agrarische bedrijven stimuleren in te zetten op bosbouw, voedselbossen en natuurvriendelijke recreatie; wil verkleining van de veestapel vanwege de stikstofuitstoot; wil agrarische sector verduurzamen en eerlijkere prijzen voor hun producten; geen uitbreiding van intensieve veehouderij; de luchtkwaliteit permanent monitoren; is tegen biomassacentrales en houtstook; wil in de wijken 30 km als standaard maximumsnelheid.

GroenLinks: Deze partij wil strenge controle op alle activiteiten met invloed op lucht, bodem en water; wil middelen voor handhaving; terugdringen van geurbelasting; ook bescherming van natuur zonder Natura 2000-status; aandacht voor stikstofdepositie en biodiversiteit en zo nodig ingrijpen; is voor grondgebonden veeteelt zonder mestoverschot; wil biologische landbouw stimuleren; gebruik van bestrijdingsmiddelen terugdringen.

Hoe verschilden de partijen in stemgedrag toen het over leefmilieu ging?

Het recente raadsvoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de verwerking van max. 25.350 m3 drijfmest van derden per jaar op Timmermannsweg 110 te Ysselsteyn.

Voor: CDA, VVD

Tegen: Venray Lokaal, D66, Samenwerking, PvdA, ProVenray, SP.

 

De motie om de Visie Veehouderij waar nodig te actualiseren.

Voor (12 stemmen): D66, ProVenray, PvdA, SP, VENRAY Lokaal.
Tegen (15 stemmen): CDA, Samenwerking Venray, VVD.

Bij de provincie werd een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichting op het perceel Timmermannsweg 110 te Ysselsteyn (meer vee en mestverwerking waar omwonenden zich tegen verzetten). Vanuit de gemeente werd een ontwerpverklaring van geen bedenking gemaakt.
Voor (13 stemmen): CDA, Samenwerking Venray.
Tegen (12 stemmen): D66, VVD, PvdA, VENRAY Lokaal, ProVenray.

Afwezig: SP

De motie om het sturen op vermindering van dierenaantallen in veehouderij niet langer uit te sluiten.

Voor: SP, PvdA, ProVenray.

Tegen: CDA, D66, Samenwerking Venray, VVD, VENRAY Lokaal.

De motie waarin het college werd opgeroepen de inrichting en het beheer van openbaar groen, landschappelijke beplanting, bermen en beschikbare reststroken waar mogelijk aan te passen met het doel optimale biotopen te creëren voor planten en dieren.

Voor: SP, D66, PvdA, VENRAY Lokaal, ProVenray.

Tegen: CDA, Samenwerking Venray, VVD.


De motie om 33 bomen die in een voorstel niet herplant zouden worden op een duurzame locatie in de openbare ruimte te herplanten en in de toekomst het principe te hanteren om in de openbare ruimte evenveel bomen te herplanten als dat er worden gekapt.

Voor: D66, PvdA, SP, Samenwerking Venray, VENRAY Lokaal, VVD.      

Tegen: CDA.

Kijkend naar het stemgedrag zien we dat vooral PvdA en SP, maar ook D66 en Venray Lokaal de partijen zijn die het leefmilieu zwaar laten wegen. (ProVenray en GroenLinks laten we hierbij buiten beschouwing. ProVenray doet niet meer mee bij de komende verkiezingen; GroenLinks is een nieuwkomer.)

SCHRIJFWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD

 

Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) streeft naar een gezonder leefmilieu in onze gemeente. De stichting is niet aan een bepaalde politieke partij verbonden maar het is natuurlijk wel de politiek die allerlei besluiten neemt en die zo invloed heeft op ons leefmilieu. Daarom vindt GLV de gemeenteraadsverkiezing in maart belangrijk. GLV roept de burgers van Venray op om bij het uitbrengen van hun stem het belang van een gezonde leefomgeving zwaar te laten wegen. Een gezonde leefomgeving is ook van groot belang voor de toekomst, niet alleen de toekomst van onszelf, maar ook die van de jeugd.

Met het oog op de gemeenteraadverkiezingen schrijft het GLV daarom een wedstrijd uit voor de jeugd tot 18 jaar. De opdracht luidt:

Schrijf een tekst voor de mensen die in maart mogen stemmen voor de gemeenteraad van Venray. Benadruk het belang van een gezond leefmilieu in onze gemeente, ook voor de toekomst van de jeugd die nu nog niet mag stemmen. Denk hierbij aan schone lucht en water, aan een gezonde bodem en aan de natuur.

Je mag natuurlijk gebruik maken van internet om jezelf op ideeën te brengen of om informatie na te zoeken, maar de tekst die je inlevert, moet helemaal van jouzelf zijn.

De tekst moet tussen de 100 en 500 woorden bevatten.

Je naam, adres, mailadres en je leeftijd moet je erbij vermelden, evenals de school waarop je zit.

Inleveren kan per mail bij Mia Wegh-van Berlo op dit mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De tekst moet uiterlijk 3 maart binnen zijn.

Wat valt er te winnen? Veel eer, publiciteit in de lokale pers en een geldprijs.

Eerste prijs een envelop met 100 euro

Tweede prijs 75 euro

Derde prijs 50 euro

.

 

Resultaten project Boeren en Buren openbaar

 

Rijksoverheid logo | naar de homepagina van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

 
Panel over geleerde lessen; panel van vertegenwoordigers van de projectpartners tijdens de bijeenkomt in het gemeentehuis van Venray

De resultaten van het project Boeren en Buren zijn op 20 oktober voor het eerst met een breder publiek gedeeld. Voor dit project voerden veehouders en omwonenden samen metingen uit van november 2019 tot en met oktober 2020. De metingen geven inzicht in de lokale luchtkwaliteit. Tijdens een goed bezochte openbare bijeenkomst in het gemeentehuis van Venray presenteerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de conclusies over de metingen van luchtkwaliteit en ervaren geur. 

Belangrijk om luchtkwaliteit te verbeteren

Projectleider en wetenschapper Marita Voogt van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu liet onder andere zien dat de concentratie van fijnstof alleen op korte afstand van enkele leghennenstallen verhoogd was ten opzichte van metingen in de omgeving. De gemeten concentraties bij omwonenden komen niet in de buurt van de wettelijke grenswaarden voor fijnstof. Voogt: ”De concentraties van fijnstof en stikstofdioxide liggen wel boven de recent aangescherpte advieswaarden van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Daarom is het van belang om luchtkwaliteit te verbeteren. Daarvoor is een mix van maatregelen voor verschillende bronnen nodig. Bij de veehouderij, maar denk ook aan hoe we onze huizen verwarmen of hoe we ons verplaatsen van A naar B.”

Meten en duiden complex

Vertegenwoordigers van de deelnemende partijen spraken tijdens de bijeenkomst over de lessen die zij leerden. Het meten en het duiden van de resultaten blijkt complex. Dat is voor Jan Jenneskens, wethouder in Venray, een belangrijke les. “Een onafhankelijke, deskundige partij als het RIVM is nodig voor het duiden van de resultaten. Dat er nu echt samen is gemeten door boeren en buren en dat de resultaten open zijn gedeeld, zorgt voor vertrouwen in de resultaten.” 

Geurhinder beter in beeld brengen

Omwonenden hebben last van geur. Het is een belangrijke oorzaak voor spanningen tussen boeren en omwonenden. Mia Wegh, bestuurslid bij GLV en in het project vertegenwoordiger van de deelnemende omwonenden: “We konden geur niet met sensoren meten maar moesten het melden met de smartphone. Dat bleek in de praktijk lastig voor veel mensen. Er zijn niet veel meldingen gedaan. Dat wil niet zeggen dat er geen hinder is, integendeel. Het is een gemis dat we geurhinder niet beter in beeld konden brengen.” Het is niet mogelijk om geur te meten met behulp van eenvoudige meetapparatuur, dat maakte het lastig om geur te meten. De app waarin deelnemers meldingen konden doen, bleek ook geen goede methode om de geursituatie in kaart te brengen.

Samen zoeken naar oplossingen

Er is met de deelnemers van dit project gesproken over oplossingsrichtingen. Deze zijn er nog niet want daar is meer tijd voor nodig. Peter van Dijck, bestuurder bij LLTB en vertegenwoordiger van de boeren in het project, zei het treffend: “metingen zelf zijn niet dé oplossing, maar ze dragen wel bij aan de dialoog en het zoeken naar oplossingen.” Zo ziet de provincie Limburg het ook. Zij stimuleert metingen met sensoren door boeren in en bij hun stallen. Ook de deelnemende veehouders hebben dat gedaan. Gedeputeerde Roefs:” We weten nu beter hoe we meettechnieken in kunnen zetten, maar zien ook dat er nog veel ontwikkeling nodig is. Bijvoorbeeld om geur te meten zodat ondernemers meer inzicht in het effect van bedrijfsmanagement krijgen en ernaar kunnen handelen.”

Vervolg

Het project is met de bijeenkomst van 20 oktober nog niet helemaal afgerond. Het RIVM doet de komende periode nader onderzoek naar het effect van het project op de onderlinge relaties tussen veehouders, omwonenden en gemeente. Die resultaten worden in de loop van 2022 verwacht. 
De gemeente gaat de geleerde lessen gebruiken bij het programma Landelijk Gebied en het actieprogramma van het Schone Lucht Akkoord. Direct toepasbare meettechnieken in het kader van vergunningverlening en toezicht zijn op de korte termijn nog niet haalbaar gebleken. Samen met de regiogemeenten wil de gemeente Venray graag verder met een vervolgproject om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken voor het in kaart brengen van geur (“Grenzeloos meten”).

Meer weten? Bekijk de video: Boeren en Buren - meetresultaten

 

Video Boeren en Buren - resultaten metingen luchtkwaliteit en geurhinder

 

Jaarverslag over 2020

GLV Jaarverslag2020Coronacrisis of niet, het GLV is ook in 2020 weer actief geweest om ons aller leefmilieu te verbeteren.
Het jaarverslag is af!

 

Schone Lucht Akkoord

 
BEKENDMAKING VAN DE GEMEENTE VENRAY 
27 nov 2020
De gemeente Venray gaat het Schone Lucht Akkoord ondertekenen. Dat laat het college aan de gemeenteraad weten. In het Schone Lucht Akkoord spreken gemeenten, provincies en het Rijk af zich gezamenlijk in te zetten voor gezonde luchtkwaliteit.

Wethouder Cor Vervoort ziet het ondertekenen van het akkoord als een logische stap: ‘Gezondheid is een kernthema van dit college. ‘Dat gaat over bewegen, zorg, voeding, duurzaamheid, maar zeker ook over de lucht die we elke dag inademen. Daarom is het goed dat we met al die acties die we uitvoeren om te werken aan schonere lucht in onze gemeente, nu kunnen aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord.’

Minder uitstoot

In verschillende beleidsvelden komt het streven naar gezonde luchtkwaliteit terug. ‘Denk bijvoorbeeld aan het project Boeren en Buren, waarin juist mensen onderling stappen zetten om onze omgeving gezonder te maken en tegelijkertijd meer begrip voor elkaars positie krijgen’,  aldus Vervoort. ‘We zetten al forse stappen en dit akkoord helpt ons daarbij.’

Gezonde keuzes

‘We moeten ook denken aan de uitstoot van onze mobiliteit’, zegt Vervoort. ‘Aan al die auto’s die elke dag in, door en voorbij onze gemeente rijden.’ Daarom maakt Venray werkt van schone mobiliteit. ‘Denk aan het stimuleren van de fiets voor korte afstanden door betere fietsvoorzieningen en door elektrisch rijden steeds makkelijker te maken. We proberen inwoners zoveel mogelijk te helpen gezonde keuzes te maken. Schone lucht kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen.’

Ondertekening akkoord

Met het Schone Lucht Akkoord spreken het Rijk, gemeenten en provincies de intentie uit om niet langer alleen te sturen op het voldoen aan Europese grenswaarden, maar op het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen. Vervoort: ‘Dat past naadloos bij onze ambities. Ik zie uit naar het tekenmoment en hoop dat naast Venray, Horst aan de Maas, Nederweert en Leudal zoveel mogelijk van onze regiogemeenten ook aansluiten!’

OPROEPEN OM HET SLA ALSNOG TE TEKENEN

Op 9 oktober 2020 heeft het GLV een brief naar B en W Venray doen uitgaan waarin wordt opgeroepen het Schone Lucht Akkoord (SLA) alsnog te tekenen.

Het college wordt erop gewezen dat Leudal, Nederweert en Horst het SLA al hebben getekend en dat de luchtkwaliteit in Venray minstens zo’n groot probleem is als in deze gemeenten.

GLV hoopt dat het college de gezondheid van de mensen in Venray echt belangrijk vindt. Het SLA tekenen zou verplichten tot daadwerkelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Van mooie woorden alleen, knapt de lucht immers niet op. Het SLA geeft overigens niet alleen verplichtingen maar ook steun van het rijk, financieel en anderszins.

Een afschrift van de brief is naar de raadsleden gegaan.

Op 9 oktober 2020 is er eveneens een brief gegaan naar de provincie Limburg. We roepen de Gedeputeerden op ervoor te zorgen dat Limburg straks niet als enige (!!!) provincie het SLA niet getekend heeft.

In onze brief aan de provincie verwijzen we ook naar de brief van de heer H. Mackus aan de Provinciale Staten d.d. 25 april 2020, waaruit blijkt dat het belang van een betere luchtkwaliteit voor de inwoners van Limburg wordt ingezien en waarin voor nog meer onderzoek wordt gepleit. Van nog meer onderzoek (hoe nuttig op zich ook) wordt de lucht niet schoner. Het SLA tekenen leidt tot steun van het rijk maar ook tot de verplichting van concrete maatregelen, meer dan het Aanvalsplan Stikstof dat doet. Wij vinden dat er concrete maatregelen moeten komen.

Het GLV eindigt de brief aan de provincie met de woorden:

Uit alle mogelijke geledingen van de overheid horen wij voortdurend dat men
de gezondheid van de inwoners het allerbelangrijkste vindt. Laat dat dan ook
in daden tot uitdrukking komen.

Grote betrokkenheid deelnemers Boeren en Buren

 

De meetperiode in het project Boeren en Buren is inmiddels ruim over de helft. Sinds oktober 2019 meten boeren en omwonenden in Venray fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak in hun leefomgeving. Onlangs (juni 2020) werd de stand van zaken over het eerste halfjaar opgemaakt. In een online webinar praatten Marita Voogt en Christa Blokhuis van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de deelnemers bij over de tussentijdse resultaten. Als begin 2021 alle gegevens van een jaar lang meten bekend zijn, gaan de deelnemers met elkaar en de gemeente in gesprek over de resultaten.

De metingen verlopen voorspoedig. De inzet van de deelnemers is lovenswaardig. Zo wisselen een aantal deelnemers in hun eigen gebied bij alle deelnemers iedere maand de meetbuisjes waarmee stikstofdioxide en ammoniak worden gemeten. Harrie van Asten uit Ysselsteyn is een van hen. Hij beheert ook de fijnstofsensoren. Hij vervangt exemplaren die het niet goed meer doen of probeert ze ter plekke weer aan de praat te krijgen. “Mijn achtergrond in de techniek komt goed van pas en de metingen vind ik interessant. Ik doe het graag.” Harrie kan met enige regelmaat op pad als individuele fijnstofsensoren uit de pas gaan lopen. Omdat op alle locaties twee sensoren bij elkaar hangen, valt het snel op als er een het niet goed meer doet.

Waardevolle metingen

Christa Blokhuis van het RIVM werkt aan de data-analyse. “We vergelijken de sensormetingen van fijnstof met de officiële metingen op de luchtmeetstations. Zo kalibreren we de sensormetingen. Bij hoge luchtvochtigheid werkt dit echter niet goed.” Uit de metingen in Venray blijkt dat de waarden van de afzonderlijke sensoren op momenten met luchtvochtigheid vanaf ongeveer 97% te veel uiteenlopen om goed te kunnen kalibreren. Christa haalt deze uren dan ook uit de dataset voordat ze de data analyseert. Het RIVM heeft voor Boeren en Buren een speciale versie van de Samen Analyseren Tool ontwikkeld. Daarmee kunnen de deelnemers aan het project nu ook zelf de fijnstofgegevens analyseren. Deze Boeren en Buren tool is voorlopig alleen bedoeld voor gebruik door deelnemers en RIVM.

Geur-app

Deelnemers kunnen met een geur-app een melding maken op het moment dat zij een geur ruiken. Geur meten met goedkope sensoren kan namelijk niet. Onderzocht wordt of de geur-app bruikbare informatie oplevert in combinatie met de andere metingen. Op dit moment zijn er al aardig wat meldingen gedaan, maar door een beperkt aantal deelnemers. Om de resultaten van geur goed mee te kunnen nemen in dit project is het belangrijk dat meer deelnemers de geurapp gaan gebruiken.

Resultaten delen

De tussentijdse resultaten geven al inzicht, maar binnen een jaar variëren de bronnen en weersomstandigheden. Een jaar lang meten geeft daarom meer betrouwbare meetresultaten. Pas nadat er een heel jaar is gemeten en alle resultaten zijn geanalyseerd worden de conclusies openbaar gemaakt. Projectleider Marita Voogt vult aan: “In het project is het belangrijk dat deelnemers niet alleen samen meten maar ook samen de resultaten bespreken. Omdat we niet bij elkaar konden komen vanwege de coronamaatregelen, is het niet gelukt de tussentijdse resultaten met elkaar te bespreken. Mensen konden in de webinar wel vragen stellen maar dat is wat anders dan met elkaar in gesprek gaan over de resultaten.“ De ruwe meetwaarden zijn al wel te volgen op het algemene dataportaal voor citizen science metingen van het RIVM. Deze website is onlangs vernieuwd, met onder andere een apart dashboard per gemeente.

Meer weten over het project? Zie https://www.rivm.nl/boeren-en-buren

GLV port provincie

GLV spoort de provicie aan het Schone Lucht Akkoord te tekenen

 

College van Gedeputeerde Staten provincie Limburg

Betreft: SLA

Geachte dames en heren gedeputeerden,

Gezond Leefmilieu Venray maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de provincie Limburg het Schone Lucht Akkoord (nog) niet getekend heeft. Zoals u ongetwijfeld weet is het doel van dit akkoord om in 2030 door schonere lucht 50% gezondheidswinst te boeken zodat we gemiddeld langer en gezonder kunnen leven.

Provincie Limburg heeft wel haar 'Aanvalsplan Stikstof' gelanceerd. Als doel wordt genoemd het bereiken van de ‘duurzaam gunstige staat van instandhouding van de in de Natura2000-gebieden aangewezen habitats'. De provincie stelt dat de verschillende sectoren de mogelijkheden moeten onderzoeken om 'maatregelen en nieuwe innovaties te stimuleren in het terugdringen van emissiewaarden'. Dat sluit prima aan bij het Schone Lucht Akkoord! Emissie en luchtvervuiling zijn immers bitter vaak verschillende termen voor hetzelfde probleem.

Gedeputeerde Ruud Burlet (en anderen mogelijk met hem) sluit gelukkig niet uit dat Limburg in de loop van het jaar alsnog zijn handtekening zet onder het Schone Lucht Akkoord. Hij wil echter eerst de resultaten van adviesbureau Tauw afwachten over mogelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hij zegt dat het provinciebestuur zich eerst wil richten op een belangrijk onderwerp als de aanpak van de stikstofcrisis.

Graag willen we er de heer Burlet op wijzen dat de ammoniak die zo’n belangrijke veroorzaker is van de stikstofcrisis ook de veroorzaker is van secundair fijnstof dat onze lucht vervuilt. Het Schone Lucht Akkoord helpt dus het stikstof probleem aan te pakken. Als Limburg inderdaad de stikstofcrisis wil aanpakken zou het dwaas zijn niet met beide handen de financiële steun van het rijk aan te pakken die via het Schone Lucht Akkoord geboden wordt.

In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over luchtkwaliteit kunnen we lezen dat de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging groot is en leidt tot de grootste ziektelast die niet persoonsgebonden is. Dit ondanks het feit dat we in Nederland op enkele lokale uitzonderingen na voldoen aan de huidige Europese grenswaarden (niet die van de WHO overigens) voor stikstofdioxide en fijnstof. Die uitzonderingen vinden we o.a. in Limburg. Waar Groningen en Friesland aangeven niet aan het Schone Lucht Akkoord deel te nemen omdat de lucht er al (relatief) schoon is, kan Limburg, de enige andere provincie die nog niet getekend heeft, zich niet achter dit argument verschuilen.

GLV vindt dat het leven en de gezondheid van de inwoners van Limburg net zo belangrijk is als het leven en de gezondheid van andere Nederlanders. Daarom verzoeken wij u dringend het Schone Lucht Akkoord zo spoedig mogelijk te tekenen.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Gezond Leefmilieu Venray,

Mia Wegh, secretaris