Schone Lucht Akkoord

 
BEKENDMAKING VAN DE GEMEENTE VENRAY 
27 nov 2020
De gemeente Venray gaat het Schone Lucht Akkoord ondertekenen. Dat laat het college aan de gemeenteraad weten. In het Schone Lucht Akkoord spreken gemeenten, provincies en het Rijk af zich gezamenlijk in te zetten voor gezonde luchtkwaliteit.

Wethouder Cor Vervoort ziet het ondertekenen van het akkoord als een logische stap: ‘Gezondheid is een kernthema van dit college. ‘Dat gaat over bewegen, zorg, voeding, duurzaamheid, maar zeker ook over de lucht die we elke dag inademen. Daarom is het goed dat we met al die acties die we uitvoeren om te werken aan schonere lucht in onze gemeente, nu kunnen aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord.’

Minder uitstoot

In verschillende beleidsvelden komt het streven naar gezonde luchtkwaliteit terug. ‘Denk bijvoorbeeld aan het project Boeren en Buren, waarin juist mensen onderling stappen zetten om onze omgeving gezonder te maken en tegelijkertijd meer begrip voor elkaars positie krijgen’,  aldus Vervoort. ‘We zetten al forse stappen en dit akkoord helpt ons daarbij.’

Gezonde keuzes

‘We moeten ook denken aan de uitstoot van onze mobiliteit’, zegt Vervoort. ‘Aan al die auto’s die elke dag in, door en voorbij onze gemeente rijden.’ Daarom maakt Venray werkt van schone mobiliteit. ‘Denk aan het stimuleren van de fiets voor korte afstanden door betere fietsvoorzieningen en door elektrisch rijden steeds makkelijker te maken. We proberen inwoners zoveel mogelijk te helpen gezonde keuzes te maken. Schone lucht kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen.’

Ondertekening akkoord

Met het Schone Lucht Akkoord spreken het Rijk, gemeenten en provincies de intentie uit om niet langer alleen te sturen op het voldoen aan Europese grenswaarden, maar op het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen. Vervoort: ‘Dat past naadloos bij onze ambities. Ik zie uit naar het tekenmoment en hoop dat naast Venray, Horst aan de Maas, Nederweert en Leudal zoveel mogelijk van onze regiogemeenten ook aansluiten!’

OPROEPEN OM HET SLA ALSNOG TE TEKENEN

Op 9 oktober 2020 heeft het GLV een brief naar B en W Venray doen uitgaan waarin wordt opgeroepen het Schone Lucht Akkoord (SLA) alsnog te tekenen.

Het college wordt erop gewezen dat Leudal, Nederweert en Horst het SLA al hebben getekend en dat de luchtkwaliteit in Venray minstens zo’n groot probleem is als in deze gemeenten.

GLV hoopt dat het college de gezondheid van de mensen in Venray echt belangrijk vindt. Het SLA tekenen zou verplichten tot daadwerkelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Van mooie woorden alleen, knapt de lucht immers niet op. Het SLA geeft overigens niet alleen verplichtingen maar ook steun van het rijk, financieel en anderszins.

Een afschrift van de brief is naar de raadsleden gegaan.

Op 9 oktober 2020 is er eveneens een brief gegaan naar de provincie Limburg. We roepen de Gedeputeerden op ervoor te zorgen dat Limburg straks niet als enige (!!!) provincie het SLA niet getekend heeft.

In onze brief aan de provincie verwijzen we ook naar de brief van de heer H. Mackus aan de Provinciale Staten d.d. 25 april 2020, waaruit blijkt dat het belang van een betere luchtkwaliteit voor de inwoners van Limburg wordt ingezien en waarin voor nog meer onderzoek wordt gepleit. Van nog meer onderzoek (hoe nuttig op zich ook) wordt de lucht niet schoner. Het SLA tekenen leidt tot steun van het rijk maar ook tot de verplichting van concrete maatregelen, meer dan het Aanvalsplan Stikstof dat doet. Wij vinden dat er concrete maatregelen moeten komen.

Het GLV eindigt de brief aan de provincie met de woorden:

Uit alle mogelijke geledingen van de overheid horen wij voortdurend dat men
de gezondheid van de inwoners het allerbelangrijkste vindt. Laat dat dan ook
in daden tot uitdrukking komen.

Grote betrokkenheid deelnemers Boeren en Buren

 

De meetperiode in het project Boeren en Buren is inmiddels ruim over de helft. Sinds oktober 2019 meten boeren en omwonenden in Venray fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak in hun leefomgeving. Onlangs (juni 2020) werd de stand van zaken over het eerste halfjaar opgemaakt. In een online webinar praatten Marita Voogt en Christa Blokhuis van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de deelnemers bij over de tussentijdse resultaten. Als begin 2021 alle gegevens van een jaar lang meten bekend zijn, gaan de deelnemers met elkaar en de gemeente in gesprek over de resultaten.

De metingen verlopen voorspoedig. De inzet van de deelnemers is lovenswaardig. Zo wisselen een aantal deelnemers in hun eigen gebied bij alle deelnemers iedere maand de meetbuisjes waarmee stikstofdioxide en ammoniak worden gemeten. Harrie van Asten uit Ysselsteyn is een van hen. Hij beheert ook de fijnstofsensoren. Hij vervangt exemplaren die het niet goed meer doen of probeert ze ter plekke weer aan de praat te krijgen. “Mijn achtergrond in de techniek komt goed van pas en de metingen vind ik interessant. Ik doe het graag.” Harrie kan met enige regelmaat op pad als individuele fijnstofsensoren uit de pas gaan lopen. Omdat op alle locaties twee sensoren bij elkaar hangen, valt het snel op als er een het niet goed meer doet.

Waardevolle metingen

Christa Blokhuis van het RIVM werkt aan de data-analyse. “We vergelijken de sensormetingen van fijnstof met de officiële metingen op de luchtmeetstations. Zo kalibreren we de sensormetingen. Bij hoge luchtvochtigheid werkt dit echter niet goed.” Uit de metingen in Venray blijkt dat de waarden van de afzonderlijke sensoren op momenten met luchtvochtigheid vanaf ongeveer 97% te veel uiteenlopen om goed te kunnen kalibreren. Christa haalt deze uren dan ook uit de dataset voordat ze de data analyseert. Het RIVM heeft voor Boeren en Buren een speciale versie van de Samen Analyseren Tool ontwikkeld. Daarmee kunnen de deelnemers aan het project nu ook zelf de fijnstofgegevens analyseren. Deze Boeren en Buren tool is voorlopig alleen bedoeld voor gebruik door deelnemers en RIVM.

Geur-app

Deelnemers kunnen met een geur-app een melding maken op het moment dat zij een geur ruiken. Geur meten met goedkope sensoren kan namelijk niet. Onderzocht wordt of de geur-app bruikbare informatie oplevert in combinatie met de andere metingen. Op dit moment zijn er al aardig wat meldingen gedaan, maar door een beperkt aantal deelnemers. Om de resultaten van geur goed mee te kunnen nemen in dit project is het belangrijk dat meer deelnemers de geurapp gaan gebruiken.

Resultaten delen

De tussentijdse resultaten geven al inzicht, maar binnen een jaar variëren de bronnen en weersomstandigheden. Een jaar lang meten geeft daarom meer betrouwbare meetresultaten. Pas nadat er een heel jaar is gemeten en alle resultaten zijn geanalyseerd worden de conclusies openbaar gemaakt. Projectleider Marita Voogt vult aan: “In het project is het belangrijk dat deelnemers niet alleen samen meten maar ook samen de resultaten bespreken. Omdat we niet bij elkaar konden komen vanwege de coronamaatregelen, is het niet gelukt de tussentijdse resultaten met elkaar te bespreken. Mensen konden in de webinar wel vragen stellen maar dat is wat anders dan met elkaar in gesprek gaan over de resultaten.“ De ruwe meetwaarden zijn al wel te volgen op het algemene dataportaal voor citizen science metingen van het RIVM. Deze website is onlangs vernieuwd, met onder andere een apart dashboard per gemeente.

Meer weten over het project? Zie https://www.rivm.nl/boeren-en-buren

GLV port provincie

GLV spoort de provicie aan het Schone Lucht Akkoord te tekenen

 

College van Gedeputeerde Staten provincie Limburg

Betreft: SLA

Geachte dames en heren gedeputeerden,

Gezond Leefmilieu Venray maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de provincie Limburg het Schone Lucht Akkoord (nog) niet getekend heeft. Zoals u ongetwijfeld weet is het doel van dit akkoord om in 2030 door schonere lucht 50% gezondheidswinst te boeken zodat we gemiddeld langer en gezonder kunnen leven.

Provincie Limburg heeft wel haar 'Aanvalsplan Stikstof' gelanceerd. Als doel wordt genoemd het bereiken van de ‘duurzaam gunstige staat van instandhouding van de in de Natura2000-gebieden aangewezen habitats'. De provincie stelt dat de verschillende sectoren de mogelijkheden moeten onderzoeken om 'maatregelen en nieuwe innovaties te stimuleren in het terugdringen van emissiewaarden'. Dat sluit prima aan bij het Schone Lucht Akkoord! Emissie en luchtvervuiling zijn immers bitter vaak verschillende termen voor hetzelfde probleem.

Gedeputeerde Ruud Burlet (en anderen mogelijk met hem) sluit gelukkig niet uit dat Limburg in de loop van het jaar alsnog zijn handtekening zet onder het Schone Lucht Akkoord. Hij wil echter eerst de resultaten van adviesbureau Tauw afwachten over mogelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hij zegt dat het provinciebestuur zich eerst wil richten op een belangrijk onderwerp als de aanpak van de stikstofcrisis.

Graag willen we er de heer Burlet op wijzen dat de ammoniak die zo’n belangrijke veroorzaker is van de stikstofcrisis ook de veroorzaker is van secundair fijnstof dat onze lucht vervuilt. Het Schone Lucht Akkoord helpt dus het stikstof probleem aan te pakken. Als Limburg inderdaad de stikstofcrisis wil aanpakken zou het dwaas zijn niet met beide handen de financiële steun van het rijk aan te pakken die via het Schone Lucht Akkoord geboden wordt.

In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over luchtkwaliteit kunnen we lezen dat de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging groot is en leidt tot de grootste ziektelast die niet persoonsgebonden is. Dit ondanks het feit dat we in Nederland op enkele lokale uitzonderingen na voldoen aan de huidige Europese grenswaarden (niet die van de WHO overigens) voor stikstofdioxide en fijnstof. Die uitzonderingen vinden we o.a. in Limburg. Waar Groningen en Friesland aangeven niet aan het Schone Lucht Akkoord deel te nemen omdat de lucht er al (relatief) schoon is, kan Limburg, de enige andere provincie die nog niet getekend heeft, zich niet achter dit argument verschuilen.

GLV vindt dat het leven en de gezondheid van de inwoners van Limburg net zo belangrijk is als het leven en de gezondheid van andere Nederlanders. Daarom verzoeken wij u dringend het Schone Lucht Akkoord zo spoedig mogelijk te tekenen.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Gezond Leefmilieu Venray,

Mia Wegh, secretaris

 

 

Brief van GLV over Schone Lucht Akkoord

GLV heeft aan gemeente en provincie een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen op het tekenen van het Schone Lucht Akkoord.

 

Aan het college van B en W en de gemeenteraad van Venray

Geachte heer, mevrouw,

Met enige verbazing hebben wij kennisgenomen van het feit, dat men in Venray de Gemeenteraad niet geïnformeerd had over het Schone Lucht Akkoord waarvan men in november 2019 op de hoogte was gesteld door de landelijke overheid.

Gelukkig wordt er een tweede tekenmoment verwacht waarop gemeenten en provincies alsnog het Schone lucht Akkoord kunnen ondertekenen, zoals wethouder Cor Vervoort al wist te melden. Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) dringt er bij u op aan, dat Venray dit tweede moment niet ongemerkt voorbij laat gaan.

Het Schone Lucht Akkoord sluit goed aan bij besluiten van de gemeente Venray:

- Volgens het coalitieakkoord van Venray is het de bedoeling dat we stappen gaan zetten “die bijdragen aan een leefomgeving die sociaal en leefbaar is. Maar ook duurzaam, gezond en klimaatbestendig. Een leefomgeving die ‘toekomstbestendig’ is voor generaties na ons: een gezonde toekomst voor Venray.”

- Volgens de Visie Veehouderij staat bij de duurzame ontwikkeling van de veehouderij de gezondheid van de mens centraal. We citeren: Daarom richt de gemeente zich bij de uitvoering op de volgende doelen:

1. Het verbeteren van het woon- en leefmilieu door het verminderen van de emissie bij veehouderijbedrijven;

2. De ontwikkelingen op de juiste plaats door een verdere ruimtelijke scheiding tussen veehouderijbedrijven en bewoners.;

3. Het versneld vernieuwen van de oude stallen en intrekken van vergunningen bij stoppende bedrijven.

- Venray heeft met een zevental andere gemeenten de ambitie uitgesproken dat Noord-Limburg zich zal ontwikkelen tot de “Gezondste Regio” van Nederland.

Het GLV hoopt dat deze mooie woorden ook in de praktijk tot maatregelen zullen leiden. Wij doen daarom een dringend beroep op de gemeente Venray om het Schone Lucht akkoord te tekenen.

Het Longfonds stond aan de wieg van het Schone Lucht Akkoord. Elk jaar overlijden in ons land 12.000 mensen vroegtijdig door vieze lucht. Michael Rutgers, directeur van het Longfonds: “Het is onacceptabel dat zo veel mensen ziek worden of overlijden door de lucht die ze inademen. Wat ons betreft kan het dan ook niet snel genoeg gaan.” Het GLV sluit zich hier van harte bij aan.

Het RIVM heeft een analyse gemaakt, waaruit blijkt, dat met het Schone Lucht Akkoord in 2030 het aantal levensmaanden dat verloren gaat aan luchtvervuiling gehalveerd kan worden. Het lijkt dus welhaast misdadig om niet aan het akkoord mee te doen. Bovendien stelt de Rijksoverheid 50 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2020 tot 2023, voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

Er lijkt enige haast geboden want staatsecretaris mw. S van Veldhoven verwacht de uitvoeringsagenda (die met de deelnemende partijen wordt opgesteld) in de tweede helft van dit jaar af te ronden. Het tweede tekenmoment zal zij logischerwijs dus vóór die tijd organiseren.

De staatsecretaris is gestart met een internetconsultatie om input op te halen voor de vertaling van het akkoord naar de uitvoeringsagenda. Iedereen die een bijdrage wil leveren krijgt hiertoe de gelegenheid. Er komt een gebiedsgerichte aanpak voor gebieden met hoge concentraties luchtverontreiniging.

Gezond Leefmilieu Venray is van mening, dat het leven van een Venrayenaar niet minder waard is dan dat van iemand uit Nederweert of Helmond! Daar bent u het ongetwijfeld mee eens en daarom hopen wij erop te kunnen rekenen dat u zich sterk zult maken voor het tekenen van het Schone Lucht Akkoord door de gemeente Venray.

Gaarne uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens stichting GLV,

Mia Wegh, secretaris GLV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarverslag over 2019

GLV Jaarverslag2019In 2019 is onze stichting behoorlijk in de weer geweest om zich sterk te maken voor een gezonde leefomgeving in Venray.
De samenwerking met andere organisaties binnen en buiten onze regio is nadrukkelijk opgezocht.

Mede door de inzet van Gezond Leefmilieu Venray  zijn een aantal mooie stappen gezet, zoals het gezamenlijk meten van fijnstof-, stikstof- en ammoniakwaarden. Dit doen we samen met een aantal agrarische ondernemers en gemeente Venray onder begeleiding van het RIVM

Daarnaast blijven we ons kritisch opstellen in de richting van de politiek, bestuurders en (agrarische) partijen voor een gezond en leefbaar Venray.

We hebben voor 2019 een jaarverslag opgesteld met alle informatie over onze activiteiten.

U kunt het jaarverslag hier inzien (klik op deze link).

Omgevingswet in bibliotheek Venray

omgevingswet biebOp 20 november jl. gaf de heer Frank van den Dungen van het Brabants Burgerplatform een presentatie over de Omgevingswet in de bibliotheek van Venray op uitnodiging van het GLV. Van tevoren was aangekondigd dat het een pittige presentatie zou worden maar Van den Dungen wist het publiek op heldere en onderhoudende manier duidelijk te maken hoe het zit met de Omgevingswet die in 2021 in werking moet gaan. Maar liefst 26 verschillende wetten, worden daarin vervangen door één wet, en 120 besluiten worden vervangen door 4 besluiten. De wijzigingen zijn ook voor de inwoners van Venray van groot belang. Het gaat onder andere om de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet inzake luchtverontreiniging, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Woningwet.
Frank van den Dungen noemde voordelen die verwacht worden van de nieuwe wet. De zaken zullen overzichtelijker worden en procedures worden verkort. Er zal meer lokaal maatwerk mogelijk zijn en er komen meer openingen voor nieuwe ideeën. Om hiermee te beginnen is een toekomstvisie en participatie van de inwoners verplicht.

Open brief aan de Gedeputeerden van de provincie Limburg

Geachte dames en heren,

Wij hebben met zorg kennisgenomen van de mening van gedeputeerde H. Mackus, die vindt dat er in Limburg op grotere schaal aan mestverwerking gedaan moet worden (zie artikel de Limburger d.d. 21-02-2019) en dat de gemeentes maar wat makkelijker moeten zijn met het verlenen van vergunningen. Want ja, Limburg heeft een mestprobleem.

Werkgroep Gezond Leefmilieu Venray wordt Stichting.

Op maandag 10 december 2018, is de stichtingsakte van Gezond Leefmilieu Venray getekend bij notaris Weijs in Venray.

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft Gezond leefmilieu Venray als doelstelling het bevorderen van een gezond leefmilieu voor alle inwoners in de gemeente Venray.

GLV nodigt minister Schouten uit

Op 5 juli jongsleden vond er in de tweede kamer een algemeen overleg plaats over luchtkwaliteit. In dit overleg was ook aandacht voor het onlangs verschenen rapport van Wageningen UR, waarin vast is gesteld dat luchtwassers veel lagere rendementen behalen dan tot dusverre werd aangenomen. Met name het type “combiwasser” valt het meeste tegen in de resultaten, en was daarmee belangrijk genoeg voor Nieuwsuur, dat er afgelopen zaterdag uitgebreid aandacht aan besteedde, en hiervoor ook een varkenshouder in Leunen bezocht. Aangezien dit type luchtwasser veel in Venray toegepast is, zijn de gevolgen in onze gemeente groot.