GLV port provincie

GLV spoort de provicie aan het Schone Lucht Akkoord te tekenen

 

College van Gedeputeerde Staten provincie Limburg

Betreft: SLA

Geachte dames en heren gedeputeerden,

Gezond Leefmilieu Venray maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de provincie Limburg het Schone Lucht Akkoord (nog) niet getekend heeft. Zoals u ongetwijfeld weet is het doel van dit akkoord om in 2030 door schonere lucht 50% gezondheidswinst te boeken zodat we gemiddeld langer en gezonder kunnen leven.

Provincie Limburg heeft wel haar 'Aanvalsplan Stikstof' gelanceerd. Als doel wordt genoemd het bereiken van de ‘duurzaam gunstige staat van instandhouding van de in de Natura2000-gebieden aangewezen habitats'. De provincie stelt dat de verschillende sectoren de mogelijkheden moeten onderzoeken om 'maatregelen en nieuwe innovaties te stimuleren in het terugdringen van emissiewaarden'. Dat sluit prima aan bij het Schone Lucht Akkoord! Emissie en luchtvervuiling zijn immers bitter vaak verschillende termen voor hetzelfde probleem.

Gedeputeerde Ruud Burlet (en anderen mogelijk met hem) sluit gelukkig niet uit dat Limburg in de loop van het jaar alsnog zijn handtekening zet onder het Schone Lucht Akkoord. Hij wil echter eerst de resultaten van adviesbureau Tauw afwachten over mogelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hij zegt dat het provinciebestuur zich eerst wil richten op een belangrijk onderwerp als de aanpak van de stikstofcrisis.

Graag willen we er de heer Burlet op wijzen dat de ammoniak die zo’n belangrijke veroorzaker is van de stikstofcrisis ook de veroorzaker is van secundair fijnstof dat onze lucht vervuilt. Het Schone Lucht Akkoord helpt dus het stikstof probleem aan te pakken. Als Limburg inderdaad de stikstofcrisis wil aanpakken zou het dwaas zijn niet met beide handen de financiële steun van het rijk aan te pakken die via het Schone Lucht Akkoord geboden wordt.

In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over luchtkwaliteit kunnen we lezen dat de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging groot is en leidt tot de grootste ziektelast die niet persoonsgebonden is. Dit ondanks het feit dat we in Nederland op enkele lokale uitzonderingen na voldoen aan de huidige Europese grenswaarden (niet die van de WHO overigens) voor stikstofdioxide en fijnstof. Die uitzonderingen vinden we o.a. in Limburg. Waar Groningen en Friesland aangeven niet aan het Schone Lucht Akkoord deel te nemen omdat de lucht er al (relatief) schoon is, kan Limburg, de enige andere provincie die nog niet getekend heeft, zich niet achter dit argument verschuilen.

GLV vindt dat het leven en de gezondheid van de inwoners van Limburg net zo belangrijk is als het leven en de gezondheid van andere Nederlanders. Daarom verzoeken wij u dringend het Schone Lucht Akkoord zo spoedig mogelijk te tekenen.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Gezond Leefmilieu Venray,

Mia Wegh, secretaris